POLITIKA KVALITETA

POLITIKA KVALITETA

Specijalna bolnica “Sokobanja” je sertifikovana ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta sistema ISO 9001 i HACCP.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Sokobanja” u procesu razvoja sistema kvaliteta ima za cilj:

*Konstantno unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga praćenjem novih tehnoloških dostignuća, kreiranih prema novim zahtevima korisnika;
*Ostvarenje novih profitnih aktivnosti koje će doprineti ostvarenju većeg obima sopstvenih sredstava;
*Stvaranje konkurentske prednosti privlačenjem ino – gostiju;
*Osavremenjivanje medicinske opreme;
* Konstantna edukacija medicinskog i nemedicinskog kadra;
* Poboljšanje ukupnog kvaliteta življenja korisnika kao i svih zaposlenih.